งานวิจัย

 รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
 อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
 อ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ
 อ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
 ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
 ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
 ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
 ผศ.ดร.สุวารี นามวงค์
 ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล
 ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร