การประชุมวิชาการ

Aug

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการอตุสาหกรรมบร

read more 17

Feb

Meet Industry GURU Conference

read more 07

Sep

นำเสนอการศึกษาประเด็นเร่งด่วนสำหรับการพัฒนาการท่อง

read more 21

Sep

ร่วมประชุมในการประชุมของ UNWTO

read more 13

Aug

งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริก

read more 28

Aug

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี

read more 25